Grantová podpora Restart

Česká asociace streetwork, o.p.s. (dále jen ČAS) vyhlašuje od 1.4.2015 průběžnou výzvu Grantové podpory Restart (dále jen GPR), k rozdělení zisku Restart Shopu, dobročinného obchodu s darovaným zbožím na podporu služeb pro mládež, který provozuje.

Je určena pro nízkoprahové sociální služby sdružené v České asociaci streetwork, o.s. a pro nízkoprahové služby, které se zapojily, do sbírkových akcí pro Restart Shop. Hlavním cílem podpory je individuální pomoc klientům nízkoprahů s uplatněním na trhu práce, ve vzdělávacím procesu nebo rozvoj jiných kompetencí, které směřujících k integraci. Zařízení, které žádá pro uživatele podporu, je příjemcem GPR, odpovídá za vyúčtování.

Výzva je uzavřena vždy k 25. dni v měsíci a její výsledky jsou zveřejněny vždy začátkem následujícího měsíce, přičemž je rozeslán návrh smlouvy, které nařízení podepsané zašle zpět na adresu ČAS, Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1.

 Základní podmínky:

 • Žádost je podána na předepsaném formuláři na adrese: http://goo.gl/forms/H2xSUQj44q.
 • Uživatel, pro kterého je GPR žádána, musí službu užívat kontinuálně, zpravidla po dobu nejméně jednoho roku.
 • Nesmí jít o anonymního klienta.
 • Osobní cíle klienta, sociální práce zařízení a podpora GPR musí být ve vzájemném vztahu.
 • V případě, že je žádáno o podporu na pořízení drobného hmotného majetku, zůstává tento v majetku zařízení, resp. poskytovatele po dobu nejméně 1 roku od vyúčtování GPR.
 • Pokud jde o průběžnou podporu (cestovné, kurzovné apod.) nesmí trvat déle jak 1 rok.
 • ČAS může omezit počet uživatelů podpořených z jednoho zařízení.
 • Maximální výše GPR je 20.000,00Kč pro jednoho uživatele.
 • Na poskytnutí GPR není právní nárok.
 • Zařízení zpracuje závěrečnou zprávu v podobě scénáře komixu o práci s klientem a využití GPR.

Žádosti je třeba podávat elektronicky na webové adrese. V případě výběru je žádost v písemné podobě přílohou smlouvy o poskytnutí grantové podpory Restart. Dotazy ke GPR můžete zasílat na: slajs@streetwork.cz.

 Zaměření podpory

 • Oblast zvyšování kvalifikace
  • Na úhradu jednorázových výdajů souvisejících se vzděláváním uživatele.
  • Na výdaje na pomůcky směřující ke zvýšení odbornosti (např. kuchař potřebuje do školy nože, automechanik kombinézu, informatik počítač apod.).
  • Na poplatky spojené s náklady na vzdělávání (např. přihláška ke studiu, příspěvek na cestovné do školy, jestliže činí měsíčně více než 400,00Kč, internát apod.).
 • Oblast zvyšování uplatnění na trhu práce
  • Na úhradu nákladů souvisejících s nástupem do zaměstnání, nebo odstranění překážek souvisejících s nástupem do zaměstnání (např. psychotesty, vstupní prohlídka apod.)
  • Na úhradu nákladů spojených s nástupem do zaměstnání (oblečení, pracovní pomůcky apod.).
  • Na úhradu poplatků se smysluplným zvýšením kvalifikace, jestliže povede k získání zaměstnání (např. řidičské oprávnění, svářečský průkaz apod.).
 •  Oblast další podpory
  • Tato oblast je vyhlášena k podpoře vašich dalších nápadů, při práci s Vašimi klienty. V této oblasti můžete požádat na jakoukoli další aktivitu pro klienta s vazbami na individuální práci s ním