Zpráva o zahájení projektu

Tréninkové zaměstnávání Restart

Od 1. 4. 2020 jsme zahájili S odvahou realizaci projektu tréninkových pracovních míst a tréninkového zaměstnávání v Restart Shopech. Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Projekt řeší problém sociálně vyloučené skupiny obyvatel, která není zcela homogenní, ale má společné charakteristiky – nestabilní bydlení, překážky na cestě k stálému zaměstnání, rodiče samoživitelé, předlužení, nízká kvalifikace, malá nebo žádná podpora rodiny, zkušenost s diskriminací vzhledem k věku nebo etniku, jiné traumatizující zkušenosti. V rámci existujících sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu silně vnímáme absenci tréninkových pracovních míst. Existuje podpora v bydlení, i když dramaticky nedostatečná, poradenství při řešení dluhů, i když legislativa týkající se insolvence stále není těmto nejzranitelnějším skupinám obyvatel nakloněna. Zároveň však neexistuje systémová podpora při návratu či postupu na trh práce. Bez stabilní práce se tato cílová skupina stále vrací do systému sociálních služeb a pomoci.
Problematika nízkoprahového zaměstnávání není stále v ČR systémově uchopena, proto nízkoprahových tréninkových míst mnoho není. Zároveň chybí data a argumenty pro jeho prosazování na úrovni veřejných politik.
Cílové skupině v průběhu realizace projektu poskytneme podporu prostřednictvím vlastní inovativní metody nízkoprahového zaměstnávání včetně podpory vedoucí ke stabilizaci, jejímž cílem je poskytnout tréninkovému zaměstnanci čas, poradenství a zázemí pro to, aby se stabilizoval psychicky, vztahově, a sociálně, čímž podpoříme jeho celkovou kompetenci převzít život do svých rukou, prosazovat svá práva.
Prostřednictvím aktivit projektu získáme data k činnostem, které děláme, a tato data budeme zveřejnovat. Sociologická analýza ověří metodu, se kterou v Restart Shopech pracujeme, a popíše potřeby a postoje cílové skupiny. Zmodernizujemewebovou stránku restartshop.cz. Založíme pracovní skupinu – platformu iniciativ, které se tréninkové nebo podporované zaměstnávání poskytují, zorganizujeme konferenci pro nízkoprahové tréninkové zaměstnávání. Cílem aktivit projektu je v rámci vytvořené platformy spolupracovat na prosazování metody do systémových nástrojů a politik sociální práce a zaměstnávání.

Konkrétní cíle projektu:

 1. Za dobu realizace poskytnout pracovní tréninkové místo 8 osobám z cílové skupiny, a tím jim umožnit získat pracovní návyky, podporu a pomoc při řešení svých potíží.
  Po ukončení tréninkového pracovního poměru bude min. 6 zaměstnanců pokračovat zaměstnáním na volném trhu práce.
  2. Popsat metodu tréninkového pracovního místa v rámci nízkoprahového zaměstnávání pro znevýhodněné a ohrožené osoby a zveřejnit ji.
  3. Založit platformu organizací ke sdílení praxe a prosazování nízkoprahového zaměstnávání do sociálních politik státu.
  4. Vypracovat sociologickou analýzu popisující cílovou skupinu projektu, která se bude věnovat jejímu zapojení v projektech tréninkového zaměstnávání, a zveřejnit ji.
  5. Zrealizovat závěrečnou konferenci o tématu nízkoprahového a tréninkového zaměstnávání ke sdílení dobré praxe.
  6. Prosazovat a zviditelňovat nízkoprahové zaměstnávání u odborné i laické veřejnosti včetně zaměstnavatelů na volném pracovním trhu.

Realizace projektu bude trvat 24 měsíců, tzn. do 31.3.2022

S odvahou podáváme ruku těm, kteří odvahu potřebují!

 

Training employment Restart

On 1st of April 2020 we started a project of training employment and training jobs in Restart Shops. The project is called “With Courage”. The project is being supported by the Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and empowerment of vulnerable groups. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants.

The project solves the situation of social excluded people. These people are not homogenous, but they have common characteristics – housing instability, single parents, over-indebtedness, low qualification, low or missing family support, personal experience with discrimination because of race/ethnicity/age. We see a lack of training jobs within the existing social services. There is housing support (although extremely insufficient) and debts counselling (although insolvency legislation is still not very helpful to the most vulnerable groups of people). But on the same hand there is no systemic support on returning or progressing in the labour market.  Without a stable job this target group comes back to the system of social welfare repeatedly.

The project target group will be supported by our own innovative method of low-threshold employment throughout the project course. The method includes support and counselling that aims to provide time, space and assistance so that the employee will be able to stabilize his/her psychical condition, social condition and relationships. Thus his/her own competency to govern his/her own life and enforce his/her own rights.

By the project activities we will gain data that will be published. Sociological analysis will verify the method that we use in Restart Shops. It will also describe needs and attitudes of our target group. We will update webpage restartshop.cz. We will establish working group – platform of initiatives who provide training jobs. We will organize a conference on low-threshold employment.  The aim of the project activities is to cooperate within the above mentioned platform towards implementation of the method to the systemic tools and politics of social work and employment.

Specific goals of the project:

 1. During the project course provide 8 training jobs to people from the target group and thus enable them to gain work habits, support and assistance with solving their obstacles. After finishing the training job at least 6 employees will continue with a common labour market job.
 2. Describe the method of training job within the low-threshold employment for disadvantaged and vulnerable people and publish it.
 3. Establishing a platform of organizations to share good practice and implement low-threshold employment to state social politics.
 4. Developing sociological analysis describing the project target group. The analysis will focus on the involvement in training jobs projects. Publishing the analysis.
 5. Carrying out the final conference on low-threshold and training employment to share good practice.
 6. Make low-threshold employment visible for expert and general public including the free labour market´s employers.

The project duration is 24 months, i.e. till 31.03.2022.

With courage we give a hand to those who need courage!