SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Hlásíme se k principům sociálního podniku

Činnost našeho sociálního podniku Restart Shop je zaměřena zejména na řešení otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování a místního rozvoje.

Naše společnost naplňuje principy sociálního podniku následujícím způsobem:

  • Zaměstnává osoby se znevýhodněním. Podíl jejich pracovních úvazků tvoří min. 30% přepočtených úvazků z celkového počtu zaměstnanců. Společnost zaměstnává zejména osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením. Konkrétně se může jednat o osoby bez přístřeší, osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby ohrožené závislostmi, osoby se záznamem v rejstříku trestů, osoby s nedokončeným vzděláním, nízkou kvalifikací a příslušníky etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů.
  • Podporuje profesní a osobnostní růst svých zaměstnanců se zvláštním zřetelem k potřebám zaměstnanců se znevýhodněním.
  • Podněcuje zaměstnance k účasti na chodu společnosti. Zaměstnanci mají možnost vyjadřovat se ke strategii podniku, jsou informováni o dění v podniku, výsledcích hospodaření a naplňování veřejně prospěšných cílů.
  • Využívá přednostně místní zdroje, uspokojuje přednostně místní potřeby a přispívá k místnímu rozvoji: zapojuje do spolupráce v lokálním a regionálním prostředí, podílí se na řešení lokálních a regionálních problémů, zaměstnává přednostně místní obyvatele.
  • Reinvestuje min. 51% zisku zpět do rozvoje sociálního podniku a na naplňování obecně prospěšných cílů. Reinvestice budou využity zejména k vytváření nových a zajištění stávajících pracovních míst pro osoby se znevýhodněním, k profesnímu a osobnostnímu rozvoji zaměstnanců, vytváření rezerv pro další rozvoj společnosti, zvyšování kvalifikace zaměstnanců, nákupu nových technologií souvisejících se zaváděním nových služeb a produktů podniku, do plnění obecně prospěšného cíle organizace.
  • Aplikuje zásady environmentální výroby a spotřeby: šetření materiálem, dodržování zásad environmentálně šetrného úřadování a provozu. Restart Shop je již ze své podstaty šetrný k životnímu prostředí, protože se v něm recyklují již použité věci, které tak nekončí v odpadu, ale slouží dalšímu uživateli. Také jako obalový materiál a odnosné tašky pro zákazníky slouží již použité věci – staré letáky, noviny a tašky, ve kterých lidé přinášejí dary.
  • Spolupracuje s místními i regionálními subjekty, zejména s úřadem práce, obcí, NNO, ostatními podniky nebo sociálními podniky v okolí, účastní se komunitních akcí. Také zákazníci i dárci jsou většinou lidé z přilehlého okolí, ať už rezidenti či zaměstnanci nedalekých podniků, kterým je blízký kombinovaný způsob filantropie a participace na veřejně prospěšném cíli a ekologicky udržitelné chování.